GIẢI PHÁP TỔNG THỂ


GIẢI PHÁP TỔNG THỂ XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỮ LIỆU CHO DOANH NGHIỆP

Chi tiết hơn về giải pháp và triển khai, xin vui lòng liên hệ NGN Corporation....

giaphaptongthe1

I. Yêu cầu giải pháp

Tận dụng được hạ tầng và trang thiết bị đã có đồng thời nâng cấp và kết hợp với trang thiết bị mới nhằm đáp ứng và đạt được các mục tiêu:

II. Các tiêu chuẩn thiết kế và căn cứ pháp lý

A. Physical Deployment Environments

gptongthe2

B. Infrastructure Architecture

Top of the Physical Architecture Stack

giaiphaptongthe3

Physical Architecture: Data Center Stack

giaiphaptongthe4

C. Windows Update (SUS cordinate with NAC) Infrastructure Architecture

giaiphaptongthe5